Regulamin korzystania z platform Express-Mailing:moduł Fax

Ostatnia aktualizacja: 31/03/2011

1. Cennik :

Kampanie Fax są rozliczane w postaci « kredytów Fax ». Jedna strona czarno-biała w formacie A4 transmitowana maksymalnie przez 60 sekund kosztuje 1 kredyt.

Jeśli faks zawiera duże grafiki lub kolorowe obszary, wysyłanie faksu może przekroczyć limit 60 sekund na stronę. Transkrypcja na dużą ilość czarno-białych punktów może przyczynić się do wydłużenia czasu wysyłki.

Po uprzednim telefonicznym lub mailowym ostrzeżeniu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia pozostającego kredytu lub wystawienia faktury korygującej proporcjonalnie do przekroczonego czasu wg. cen, po których został zakupiony ostatni kredyt.

2. Kredyty :

1 strona fax = 1 kredyt fax, 2 strony = 2 kredyty fax …

Każda strona, nawet pusta, zostanie naliczona przez oprogramowanie wg. reguły 1 strona = 1 kredyt.

3. Godziny wysyłki :

W zależności od obciążenia naszych serwerów Fax, godziny rozpoczęcia i zakończenia wysyłki wskazane w zakładce « Planowanie kampanii” mogą się różnić do +/- trzydziestu minut. Nie stanowi to uchybienia w świadczonej usłudze przez Axalone France.

4. Prędkość wysyłki :

Platforma Express-Mailing obecnie pozwala na wysłanie około 30 000 faksów na godzinę.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany prędkości wysyłki kampanii w zależności od jej stopnia pilności lub jej wstrzymania.

5. Przedłużenie wysyłki w czasie :

W zależności od liczby odbiorców kampanii, jak i stopnia obciążenia naszych serwerów Fax, wysyłka kampanii może trwać kilka godzin lub nawet kilka dni. Dostarczenie wiadomości poza zwyczajowymi godzinami pracy – lub w nocy – nie może stanowić uchybienia w świadczonej usłudze ze strony AXALONE France.

Aby nie dopuścić do przekroczenia zwyczajowych godzin, należy w zakładce « Planowanie kampanii » precyzyjnie zdefiniować dni tygodnia oraz godziny wysyłki.

6. Lista ecofax :

Lista Ecofax to lista osób, które nie życzą sobie otrzymywać wiadomości o charakterze handlowym przez fax. Poszanowanie listy Ecofax jest opcją domyślną platformy Express-Mailing. Użytkownik odznaczając tą opcję, tym samym deklaruje, że posiada zgody na wysyłanie informacji o charakterze handlowym do tej grupy odbiorców. Tym samym Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za skutki wysłanej kampanii i zwalnia z niej Axalone France.

Ecofax jest stowarzyszeniem ustanowionym wg. prawa 1901, które jest niezależne od firmy Axalone France; zatem w żaden sposób nie możemy kontrolować, dodawać ani usuwać zawartości listy Ecofax oraz numerów jakie zawiera

7. Polityka prywatności :

Wszystkie numery telefonów importowane do platformy Express-Mailing są i pozostaną wyłączną własnością Użytkownika. AXALONE France zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał tych danych dla własnych potrzeb, ani na użytek osób trzecich

Przechowywanie danych, raportów, tekstów i statystyk jest bezpłatne przez okres co najmniej 6 miesięcy. Po tym okresie, zostaną one przeniesione i zapisane na serwerze kopii zapasowych na okres kolejnych 6 miesięcy.

Po upływie roku, Axalone France zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia danych w celu zwolnienia miejsca na serwerach

  • Każde zamówienie na przywrócenie danych w okresie od 6 miesięcy do 1 roku może stanowić podstawę do wystawienia jednorazowej faktury.
  • Po upływie roku zamówienie na przywrócenie danych nie będzie mogło być zrealizowane.

8. Brak gwarancji zwrotu z inwestycji :

Przedmiotem działalności Axalone France jest świadczenie usług w zakresie routingu wiadomości Fax.

Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Użytkownika tytułem niezadowolenia z wyników handlowych kampanii, np.: niskiego zwrotu z inwestycji. AXALONE France nie jest pośrednikiem i nie bierze udziału w zawieraniu transakcji. W związku z tym, nie ma wpływu na ilość zawartych transakcji lub ilość odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane w wiadomości na skutek kampanii

Jednakowo, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dużą liczbę negatywnych odpowiedzi, np.: zniewagi, wnioski o skreślenie z listy, fałszywe zamówienia, prośby o kosztorys bez następującej transakcji, przeciążenia linii telefonicznej.

Usługodawca radzi, aby zapewnić jasne i atrakcyjne oferty.

Po zatwierdzeniu kampanii fax poprzez wprowadzenie słowa « TAK » w zakładce « Zatwierdź kampanię Fax », Usługodawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków technicznych umożliwiających dostarczenie wiadomości w dobrej i należytej formie na terminal GSM odbiorców. Jedyną uzasadnioną reklamacją będzie ta dotycząca udowodnionej usterki technicznej.

9. Nadużywanie wiadomości testowej „bat” :

Testowa wiadomość Fax „BAT » to darmowy Fax, mający na celu podgląd wiadomości. Pozwala sprawdzić, czy nie zawiera on błędów w układzie strony lub literowych wynikających z wprowadzenia treści do modułu Fax, w szczególności w przypadku znaków specjalnych.

Funkcja ta wyposażona jest w alert, który uruchamia się w przypadku nadużycia tj. wysyłania dużej liczby faksów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta i naliczenia opłaty za wysłane wiadomości Fax „BAT”.

10. Prawo do wypisania się z bazy danych :

Użytkownik zobowiązany jest wyraźnie wskazać odbiorcom kampanii fax, że mają prawo do wypisania się z bazy danych.

poprzez podanie numeru telefonu lub faks Użytkownika. Prosimy o przesłanie do biura Axalone France w ciągu 15 dni od zrealizowanej kampanii, numerów faks osób, które nie życzą sobie otrzymywać dalszych informacji o charakterze handlowym pozyskanych za pomocą takich środków komunikacji jak: e-mail, fax lub sms.

11. Zasady etyczne :

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich wysyłek, które zawierają treści lub materiały sprzeczne z zasadami etyki: obraźliwe, napastliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, mające na celu oszustwo lub sprzedaż nielegalnych produktów i usług; jak również wiadomości o charakterze handlowym bez jasnej identyfikacji prawnej nadawcy, lub mające na celu zablokowanie linii telefonicznej adresata. AXALONE France ma prawo złożyć skargę przeciwko Użytkownikowi i wystąpić o odszkodowanie.