Regulamin korzystania z platformy Express-Mailing: moduł e-mail

Ostatnia aktualizacja: 29/12/20144

1. Cennik :

Kampanie e-mail są rozliczane w postaci: « Kredytów e-mail. » Jedna wiadomość e-mail o wadze do 100Kb to jeden kredyt. Jeśli wiadomość przekracza 100 KB, wysyłka może wymagać kilku kredytów; Patrz pkt 2., aby zapoznać się z zasadmi naliczania kredytów w zależności od rozmiaru wiadomości.

Dopuszczone jest dodawanie załącznika w formacie PDF o maksymalnej wadze 3 MB.

2. Wiadomości email powyżej 100kb :

Jeśli rozmiar wiadomości przekroczy 100Kb, każde kolejne rozpoczęte 100kb zostanie naliczone i wyniesie 0,25 kredytu. Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail może mieć 4Mb.

Sposób naliczania kredytów w zależności od rozmiaru wiadomości e-mail :

  • 1 e-mail = < 100kb = 1 kredyt
  • 1 e-mail = < 200kb = 1,25 kredytu
  • 1 e-mail = < 300kb = 1,5 kredytu
  • 1 e-mail = < 400kb = 1,75 kredytu
  • 1 e-mail = < 500kb = 2 kredyty

3. Dostęp do platformy :

W wyniku prawidłowej rejestracji Konto zostanie automatycznie utworzone i uruchomione nie później niż czterdzieści osiem godzin roboczych od zatwierdzenia przez nas danych.

Użytkownik ma stały dostęp do strony Express-Mailing 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. AXALONE FRANCE zastrzega sobie, iż dostęp/działanie Platformy mogą być przerwane z powodu konserwacji sprzętu i oprogramowania, niezbędnej do dobrego funkcjonowania systemu lub z przyczyn od Usługodawcy niezależnych i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

3.1 Korzystanie z poufnych haseł dostępu

Hasła dostępu do Platformy Express-Mailing są osobiste i poufne. Użytkownik jest, zatem odpowiedzialny za sposób wykorzystania haseł i zobowiązuje się zachować w/w elementy identyfikacji w tajemnicy i nie ujawniać ich w jakiejkolwiek formie. W razie utraty jednego z elementów identyfikacji, Użytkownik powinien wybrać nowy login i hasło, jednocześnie powiadamiając o tym AXALONE FRANCE, listownie lub poprzez wysłanie wiadomości faks.

4. Licencja użytkownika

Po zaakceptowaniu Regulaminu przez Użytkownika, Axalone France udzieli mu licencji pozwalającej na konsultację i używanie informacji pochodzących z platformy, za które Użytkownik uiścił opłatę wyznaczoną w Umowie. Licencja ta zapewnia Użytkownikowi prawo do wyłącznego korzystania z informacji będących jego własnością.

5. Przedłużenie wysyłki w czasie

Użytkownik jest świadomy, iż w zależności od liczby odbiorców kampanii, jak i stopnia obciążenia naszych serwerów e-mail, wysyłka kampanii może trwać od kilku minut do kilku godzin. Wiadomości mogą zostać dostarczone z opóźnieniem w stosunku do wskazanej przez Użytkownika godziny i daty. Uznaje on, iż tego typu opóźnienia nie mogą stanowić uchybienia w świadczonej usłudze ze strony AXALONE France.

5.1 Zakłócenia w świadczeniu usług

Jedynie opóźnienia przekraczające dwadzieścia cztery godziny, zgłoszone przez Użytkownika Usługodawcy w formie pisemnej w okresie pięciu dni od pojawienia się opóźnienia, mogą być podstawą do negocjacji odszkodowania, które w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości ostatniej zakupionej karty prepaid.

Po drugim opóźnieniu przekraczającym 24 godziny, w okresie pięciu tygodni (5 tygodni), Użytkownik będzie miał możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy dotyczącej Konta abonamentowego. AXALONE FRANCE i Użytkownik zgadzają się, iż rozwiązanie umowy nie zobowiązuje żadnej ze stron do poniesienia jakichkolwiek kosztów. Jak również nie upoważnia ich do negocjowania odszkodowania.

6. Prawa autorskie i własność intelektualna

Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do Platformy oraz treści w nim zawartych, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z póżn. zm.) oraz podlegających ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy. Całość platformy Express-Mailing jest własnością intelektualną firmy AXALONE FRANCE. Użytkownikowi zabrania się modyfikować lub odtwarzać kody źródłowe tejże platformy. Użytkownik deklaruje, iż nie będzie udostępniał w sieci danych lub informacji pochodzących ze strony Express-Mailing w żaden sposób i w jakiejkolwiek formie. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za udostępnianie całości lub części elementów znajdujących się na Platformie Express-Mailing; Osoba naruszająca umyślnie lub przez zaniedbanie prawa autorskie i prawa pokrewne poprzez powielanie lub niedozwolone ujawnianie informacji, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

7. Poufność danych

Wszystkie dokumenty, adresy e-mail oraz numery telefonów importowane do platformy Express-Mailing są i pozostaną wyłączną własnością Użytkownika. AXALONE France zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał tych danych dla własnych potrzeb, ani na użytek osób trzecich.

W razie zaistniałych okoliczności, istnieje możliwość podpisania dodatkowej klauzuli poufności pomiędzy przedstawicielem AXALONE FRANCE, a Użytkownikiem. .

7.1 Korzystanie ze statystyk

W ramach abonamentu, przetwarzamy dane wysyłek Użytkownika w celu udostępnienia statystyk.

8. Brak gwarancji zwrotu z inwestycji :

Przedmiotem działalności Axalone France jest świadczenie usług w zakresie routingu wiadomości e-mail. Usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Uzytkownika tytułem nezadowolenia z wyników handlowych kampanii, np: niskiego zwrot z inwestycji. AXALONE France nie jest pośrednikiem i nie bierze udziału w zawieraniu transakcji. W związku z tym, nie ma wpływu na ilość zawartych transakcji lub ilość odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane w wiadomości na skutek kampanii.

Po zatwierdzeniu kampanii e-mail poprzez wprowadzenie słowa « TAK » w zakładce « Zatwierdż kampanię E-mail », Usługodawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków technicznych umożliwiających dostarczenie wiadomości w dobrej i należytej formie na skrzynkę odbiorczą subskrybentów. Jedyną uzasadnioną reklamacją będzie ta dotycząca udowodnionej usterki technicznej.

9. Zasady etyki :

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich wysyłek, które zawierają treści lub materiały sprzeczne z zasadami etyki: obraźliwe, napastliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, mające na celu oszustwo lub sprzedaż nielegalnych produktów i usług; jak również wiadomości o charakterze handlowym bez jasnej identyfikaji prawnej nadawcy, lub mające na celu zablokowanie linii telefonicznej adresata. AXALONE France ma prawo złożyć skargę przeciwko Użytkownikowi i wystąpić o odszkodowanie.